Wycieczka do Wilna

Start - wycieczka Białystok - Wilno

Start - wycieczka Białystok - Wilno
Komentarze
  • Kostas 13-08-2005 g. 15:07:52
    Uwadze odwiedzaj&#261;cych Litw&#281;!<br /> <br /> Na podstawie panoramicznych wizerunk&#243;w 360ox360o wydana te&#380; zosta&#322;a p&#322;yta kompaktowa (CD-ROM) - &quot;Ko&#347;cio&#322;y Wilna&quot;. Zawiera ona 29 wile&#324;skich ko&#347;cio&#322;&#243;w. Podczas ogl&#261;dania na pe&#322;nym ekranie komputera powstaje wra&#380;enie, &#380;e si&#281; stoi po &#347;rodku &#347;wi&#261;tyni i rozgl&#261;da doko&#322;a, samemu si&#281; wybiera kierunek i uj&#281;cie. Ogl&#261;daniu towarzyszy muzyka ko&#347;cielna. Opisy historii ko&#347;cio&#322;&#243;w s&#261; podane w pi&#281;ciu j&#281;zykach (litewskim, polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim). Istnieje mo&#380;liwo&#347;&#263; przybli&#380;enia interesuj&#261;cego fragmentu (rze&#378;by, fresku) i dok&#322;adnego obejrzenia. Niesamowite wra&#380;enie! Po powrocie z Wilna d&#322;ugo jeszcze sprawia&#263; b&#281;dziecie rado&#347;&#263; sobie i swym bliskim ogl&#261;daniem ko&#347;cio&#322;&#243;w, ujrzanych podczas tej podr&#243;&#380;y!!!!!<br /> Kupic ta plyt&#261; mo&#380;no w kiosku przy Arkikatedrze Wilenskiej i ksi&#281;garniach Wilna.<br /> <br />
  • bosman 02-09-2005 g. 12:19:27
    Dzięki za rade bywam tam często ale nie wiedziałem otym.
  • POLAK 05-04-2006 g. 13:09:47
    POLSKA NAJŁADNIEJSZA I NAJ FAJNIEJSZA TYLKO POLSKA
Dodaj swj komentarz
Dodaj swoj opini:

Nick:

Tre:

Przeszukaj serwis